partner

MGREEN phân loại rác

Nhằm mục đích thúc đẩy quản lý rác thải dựa trên giải pháp công nghệ, giảm thiểu tác động tiêu cực với môi trường, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và góp phần xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, mGreen tìm kiếm đối tác vận chuyển, thu mua, xử lý rác tái chế.

Xem thêm

Theo dõi bản tin của chúng tôi!

Đăng ký để nhận tin tức và cập nhật môi trường!